Works

Pierrot lunaire

Choreography, Set design, lighting design:Saburo Teshigawara
Artistic Collaborator:Rihoko Sato
Dance:Saburo Teshigawara, Rihoko Sato
 
soprano:Marianne Pousseur
 
conduct:Jaime Wolfson
flute and piccolo:Jun-ichiro Taku
clarinet and bass clarinet:Ryuta Iwase
piano:Mariko Taguchi
violin:Maiko Matsuoka, Fumiko Kai
viola:Yoshiko Hannya
cello:Kei Yamazawa
 
Stage manager:Seiichi Yagi
Lighting operation:Hiroki Shimizu (HALO)
Sound operation : Yoshihiro Mitsumori (MIXZONE)
Costume:Sonoko Takeda(Veronique)
 
Production : Tokyo Metropolitan Theatre
Cooperation in production:BLUESHEET
 
Duration:60min
Premiere:1st, December 2018 at the Tokyo Metropolitan Theatre Playhouse
Gallery